POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI „USTERKA”

 

 

DEFINICJE

 

  1. AdministratorSoftware Partner Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000889557, NIP 8943165368, REGON 388432121, zwany również „Dostawcą”. 
  2. Aplikacja – oprogramowanie  w postaci aplikacji serwerowej, mobilnej, przeglądarkowej bądź komputerowej pod nazwą „Usterka” przeznaczone do rejestrowania i nadzorowania zgłoszeń oraz procesu naprawy w ramach zawartej umowy o świadczenie usług. 
  3. Cookies – krótkie pliki tekstowe zapisywane w systemie Użytkownika końcowego przez system Dostawcy, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał.
  4. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  5. Konto wyodrębniona część Aplikacji umieszczona na serwerach podwykonawcy Dostawcy, w którym znajdują się zapisane dane Odbiorcy lub Użytkownika końcowego do których Odbiorca lub Użytkownik końcowy uzyskuje dostęp po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła.
  6. Odbiorca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której Dostawca świadczy usługę dostępu (korzystania) z funkcjonalności Aplikacji, na warunkach określonych w regulaminie oraz umowie o świadczenie usług zawartej z Dostawcą.
  7. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności Aplikacji „Usterka”, stosowana w Serwisie Internetowym i Aplikacji.
  8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  9. Serwis Internetowy – witryna internetowa Dostawcy działająca pod adresem: https://app.usterka.net/login umożliwiająca Odbiorcy i Użytkownikowi końcowemu dostęp do Aplikacji. 
  10. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Odbiorca oraz Użytkownik końcowy uzyskują dostęp do Serwisu Internetowego oraz Aplikacji.
  11. Użytkownik końcowy – osoba fizyczna, użytkownik Aplikacji korzystający z jej funkcjonalności. 

 

 

OGÓLNE INFORMACJE W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH

 

  1. Korzystanie z Aplikacji wymaga rejestracji i założenia Konta. Użytkownicy końcowi, którzy dokonają rejestracji w Aplikacji proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji w Aplikacji. 
  2. Korzystanie z Aplikacji wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestników końcowych takich jak: 
 1. imię i nazwisko – dane te mogą być przetwarzane, gdy użytkownik przekaże je bezpośrednio przy rejestrowaniu Konta;
 2. adres poczty elektronicznej – dane te mogą być przetwarzane, gdy użytkownik przekaże je bezpośrednio przy rejestrowaniu Konta; poprzez adres e-mail realizowana jest każdorazowo rejestracja do Konta; Użytkownicy końcowi mogą również wykorzystywać adres poczty elektronicznej do celów informacyjnych kierowanych do Dostawcy, a związanych z funkcjonalnością Aplikacji; 
 3. login i hasło do konta Użytkownika końcowego – dane te mogą być przetwarzane w celu weryfikacji Konta Użytkownika końcowego, jego uprawnień oraz dostępu do funkcjonalności Aplikacji;
 4. adresy IP urządzeń Użytkownika końcowego – dane te mogą być przetwarzane w celu zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. informacje o regionie, z którego łączą się Użytkownicy końcowi); stanowią unikalny numer identyfikujący urządzenie w internecie;
 5. dane geolokalizacyjne dotyczące urządzeń Użytkownika końcowego – dane te mogą być przetwarzane w celu ustalenia dokładnej lokalizacji zgłoszenia w ramach użytkowania Aplikacji; są przetwarzane podczas każdorazowego zalogowania oraz każdorazowego uruchomienia Aplikacji.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych określonych art. 9 RODO. 

 1. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest konieczne w celu: realizacji usług w ramach zawartej przez Dostawcę z Odbiorcą umowy o świadczenie usług; zapewnieniu dostępności do Aplikacji dla Użytkowników końcowych; obsługi reklamacyjnej; dochodzenia ewentualnych roszczeń. 
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonywania umowy o świadczenie usług, której stroną jest Odbiorca;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność wypełniania obowiązków prawnych obciążających Administratora;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony prawnie interes Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie; także poprawa jakości świadczonych usług poprzez wdrażanie nowych funkcjonalności; wykrywanie i eliminowanie nadużyć w korzystaniu z Aplikacji;
 4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. każdorazowa zgoda Użytkownika końcowego na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
 1. Dostawca zastosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych Użytkownika końcowego w sposób adekwatny do zagrożeń i kategorii danych podlegających ochronie. Dostawca w szczególności chroni dane osobowe Użytkownika końcowego przed ujawnieniem, przejęciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, a także przed wszelkimi zmianami, utratą lub zniszczeniem.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celów określonych w pkt. 2.3 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 2.4 ppkt. c). Po wygaśnięciu umowy o świadczenie usług zawartej z Odbiorcą, Konto Odbiorcy, a tym samym przypisani do niego Użytkownicy końcowi, przechowywane jest przez 30 dni. Po tym okresie Dostawca usuwa wszelkie dane, w tym zgromadzone dane osobowe Użytkowników końcowych. Dostawca nie ma możliwości odzyskania danych z usuniętego Konta, a tym samym nie jest możliwe odzyskanie danych Użytkowników końcowych. 
 3. Użytkownikowi końcowemu przysługuje prawo do:

W celu realizacji wyżej wskazanych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyżej wskazanych danych lub za pomocą korespondencji e-mail pod adresem contact@thesoftwarepartner.com

 1. Automatycznie analizowane są informacje w zakresie prawidłowego wypełnienia wszystkich pól koniecznych do założenia i korzystania z Konta. W przypadku nieprawidłowego wskazania danych określonych w tych polach, Aplikacja w sposób automatyczny odmówi dostępu do Konta. 
 2. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika końcowego przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, usuwając dane podane dobrowolnie lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Aplikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Administrator nie przewiduje obrotu danymi i nie sprzedaje ani nie użycza przechowywanych danych osobowych innym osobom lub instytucjom. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym podmiotom (w tym organom państwa) na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń odpowiednich organów państwa.

 

 

PLIKI COOKIES

 

  1. Dostawca informuje, że Serwis Internetowy www.usterka.net korzysta z plików cookies. Nie służą one do przetwarzania danych osobowych oraz nawigacji na stronie Dostawcy, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację osoby korzystającej z Serwisu Internetowego.
  2. Osoba korzystająca z Serwisu Internetowego może blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki czy też za pomocą odpowiedniego oprogramowania. W przypadku odrzucenia plików cookies, niektóre z funkcji Serwisu Internetowego mogą nie działać prawidłowo, co może skutkować  niemożnością prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego.
  3. Dostawca wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi końcowemu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Dostawca oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu mobilnym Użytkownika końcowego (laptop, tablet, telefon). 

 

 

GOOGLE FIREBASE I PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

  1. W aplikacji wykorzystywane są narzędzia opracowane przez Google LLC,  które służą m.in. analizie korzystania z Aplikacji. Dzięki temu, Dostawca nieustannie może rozwijać Aplikację i zapewniać jej funkcjonalność. W oprogramowaniu zostały użyte: 
 1. Cloud Functions for Firebase;
 2. Firebase Authentication;
 3. Firebase Cloud Messaging, Firebase Crash Reporting;
 4. Firebase Crashlytics;
 5. Firebase Hosting;
 6. Firebase Remote Config Cloud Storage for Firebase.

Szczegółowa polityka prywatności dotycząca przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez narzędzie Firebase dostępna jest pod adresem: https://firebase.google.com/support/privacy/

 1. W przypadku usług świadczonych przez Google LLC możliwe jest przekazywanie danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), a więc do państw, w których nie stosuje się przepisów RODO. W takim przypadku jednak przekazywanie danych odbywa się na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza EOG (tzw. standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską).
 2. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. W przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar EOG Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. W takim przypadku stosuje dodatkowe środki wzmacniające ochronę danych osobowych, takie jak szyfrowanie danych.